Formueopgørelse

Hvordan opgøres formuen?

Når kommunen tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages der udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet.


Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle; er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom; der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien her både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,00 i formueberegningen.

Kommunen beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Der kan dog udbetales begravelseshjælp før Skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050,00, jfr. punkt 4 på siden "Beregningsmodel".

Kommunen kan efter et konkret skøn i nogle tilfælde udbetale begravelseshjælp som et acontobeløb, som efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.